Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku

Środowiskowy Dom samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
  • Nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury,
  • Niektóre treści nie mają alternatywy w formie plików dźwiękowych,
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: sdslesko@interia.pl

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Kierownik Ośrodka
  • E-mail: sdslesko@interia.pl
  • Telefon: 13 469 72 85
  • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dotyczące procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku ma siedzibę przy ulicy Krasickich 1, w Lesku. Znajduje się na zagospodarowanej działce i składa się
z jednego budynku jednokondygnacyjnego z niezagospodarowanym poddaszem i częścią piwnic. Ośrodek wsparcia położony jest w centrum miasta, w budynku zaadoptowanym
z byłego przedszkola, na działce o powierzchni 0,20 ha. Budynek posiada trzy wejścia
z poziomu gruntu.  W pobliżu Domu znajdują się Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, Banki, Bieszczadzki Dom Kultury, Biblioteka.  Do budynku prowadzi wejście
 z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach. Zjazd do ŚDS – u wyłożony jest kostką brukową, obok niego znajdują się schody z barierką. W budynku nie ma różnic w poziomie posadzki. Środowiskowy Dom Samopomocy nie posiada barier architektonicznych, a zatem funkcjonowanie osób niepełnosprawnych nie jest utrudnione. Drzwi do sal treningowych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają szerokość 90 cm, są pozbawione progów. Drzwi wyjściowe kuchenne są dwuskrzydłowe, o szerokości 150 cm. Drzwi wejściowe  główne mają 90 cm i prowadzi do nich podjazd z kostki brukowej.  Dodatkowe wyjście ewakuacyjne z sali treningów ma szerokość 90 cm. Szerokość korytarzy wynosi 150 cm.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest dzwonek, którym można przywołać pomoc.